Anna Kowalska-Pyzalska

Dr inż.

Specjalizacja: ekonomia energetyczna, rynek energii, dyfuzja innowacji

Będąc absolwentką kierunku Zarządzanie (2001), doktorem nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (2006) i pracownikiem firm energetycznych (2006-2010), posiada wyjątkowe doświadczenie na styku rynku energii i ekonomii. Jej ostatnie zainteresowania i publikacje naukowe dotyczą modelowania dyfuzji innowacji, adopcji innowacyjnych dóbr i usług na rynku energii (np. taryf dynamicznych, zielonej energii), jak również akceptacji społecznej dotyczącej tych dóbr i usług. Jest autorem artykułów w prestiżowych czasopismach (m.in. w Energy Policy, Physica A oraz Renewable and Sustainable Energy Reviews) oraz recenzentem czasopism będących na liście JCR. Uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych przez UE lub NCN, a obecnie kieruje dwoma projektami (OPUS i MINIATURA) finansowanymi przez NCN.