Associate Professor Wiesław Dobrowolski

We have a new Associate Professor! As of May 1st, Wiesław Dobrowolski was promoted to this prestigious teaching position.

Vivat Akademia! Vivat Profesores!