Inżynieria Zarządzania

PL: Zasady akceptacji tematów prac magisterskich przez Komisję Programową

Temat (tytuł) każdej pracy dyplomowej musi być zatwierdzony w głosowaniu przez Komisję Programową (KP) Inżynierii Zarządzania. Wynika to z regulaminu studiów i z koniecznej dbałości o zgodność tematów z kierunkiem studiów, co ma szczególne znaczenie przy nadchodzącej akredytacji PKA. Zatwierdzeniu podlega także opiekun (promotor) pracy – w zakresie kompetencji wymaganych zdaniem KP do podjęcia się realizacji pracy.

KP kieruje się wymogami wydziałowymi (pkt 1.3, 1.4 i 1.5). W szczególności:

 1. temat pracy powinien być osadzony w kontekście badań w ramach dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (NZJ),
 2. temat pracy powinien być zgodny z kierunkiem studiów – czyli z efektami uczenia się (wpisywać się w co najmniej jeden efekt uczenia się z zakresu wiedzy i co najmniej jeden z zakresu umiejętności),
 3. temat pracy powinien jednoznacznie wskazywać problem z obszaru zarządzania,
 4. temat pracy powinien być możliwie zwięzły i jasny, językowo poprawny, określający temat i zakres pracy, bez akronimów oraz terminów anglojęzycznych (są wyjątki, wskazane w wymogach W8N),
 5. temat pracy powinien zapewniać, że praca w swej treści będzie posiadać znamiona pracy naukowej, nie realizowanej w jednej tylko organizacji (są wyjątki, wskazane w wymogach W8N).

Najczęściej cofane do poprawy tematy prac magisterskich, zdaniem członków komisji:

 • nie mają związku z zarządzaniem, z dyscypliną NZJ (zarządzaniem organizacjami) – dotyczą ekonomii w skali makro, finansów osobistych, socjologii, psychologii, itp., samych tylko metod i technik bez kontekstu zarządzania i/lub zastosowań w organizacjach, w biznesie,
 • są raczej inżynierskie (zaprojektowanie aplikacji, usprawnienie procesu, rozwiązanie problemu – w jednej organizacji), a nie magisterskie (ogólne, badawcze),
 • nie wpisują się w żaden efekt uczenia się dla kierunku.

Uwaga: KP zatwierdza tylko temat (tytuł) pracy i to sam temat powinien spełniać powyższe wymogi. Opis podany we wniosku ma tylko rolę pomocniczą – KP nie musi go czytać i domyślać się co student zamierza osiągnąć i doszukiwać się w tym NZJ czy spełnienia efektów uczenia się.

Przydatne informacje:
=> Wymagania stawiane pracom dyplomowym na W8N
=> Efekty uczenia się
=> Subdyscypliny NZJ

W przypadku cofnięcia tematu do poprawy, promotor(ka) może skonsultować się ws. wyjaśnień mailowo z pełnomocnikiem ds. kierunku studiów – z uzasadnieniem tego, że temat spełnia powyższe wymogi.
Komisja nie proponuje sposobu ulepszenia tematu. Student może (powinien!) poprosić o pomoc prowadzącego Seminarium Dyplomowe.

Promotor(ka) może zgłosić ten sam temat ponownie, wskazując jasno spełnienie powyższych kryteriów w opisie we wniosku, w szczególności podając symbole efektów uczenia się oraz wyjaśniając w jaki sposób związek tematu z zarządzaniem i NZJ widoczny jest w zgłaszanym temacie (tytule pracy).

Wiesław Dobrowolski
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Inżynieria Zarządzania

EN: Programme Commission acceptance rules for master's thesis topics

The topic (title) of each thesis must be approved in voting by the Programme Commission (PC) of Business Engineering. This is due to the study regulations and the necessary concern for the conformity of the topics with the field of study, which is particularly important for the upcoming PKA accreditation. The supervisor of the thesis is also subject to approval – in terms of the competencies required, in the opinion of the PC, to undertake the thesis.

The Commission approves topics considering faculty requirements (sections 1.3, 1.4 and 1.5). In particular:

 1. the topic should be be in the scope of research within the discipline of Management and Quality Studies (NZJ in Polish),
 2. the topic should be relevant to the field of study – that is, to its learning outcomes (should fit into at least one learning outcome related to knowledge and at least one related to skills),
 3. the topic should clearly indicate a problem in the realms of management,
 4. the topic should be as concise and clear as possible, grammatically correct, indicating the subject and scope of the work, without acronyms and foreign language terms (there are exceptions, pointed in the W8N requirements),
 5. the topic should make it possible that the thesis in its content will have features of a scientific work, not related to a single organization (there are exceptions, pointed in the W8N requirements).

The most common reasons for rejection of topics by the Commission:

 • topics are not related to management, to the discipline of NZJ (management of organizations) – they are about macro economics, personal finance, sociology, psychology, etc., or just methods and techniques without the context of management and/or applications in organizations, in business,
 • topics are engineering (designing an application, improving a process, solving a problem – in one organization) rather than master’s (general, research),
 • topics do not fit into any learning outcome for the field of study.

Note: the Commission approves only the topic (title) of the thesis, and it is the topic itself that should meet the above requirements. The description given in the application has only a supportive role – the CP does not have to read it and to guess what the student intends to achieve, and look for NZJ attributes in it, or fulfillment of learning outcomes.

Applicable information sources:
=> W8N requirements for diploma theses
=> Learning outcomes
=> NZJ subdisciplines (in Polish)

If the topic is rejected, the supervisor may contact the Dean’s Representative for clarification by e-mail – providing justification that the topic meets the above requirements.
The commission does not suggest how to improve the topic, though. The student can (should!) ask the teacher of the Diploma Seminar for help.

The supervisor may re-submit the same topic, clearly indicating the fulfillment of the above criteria in the description of the application, providing in particular the symbols of the learning outcomes and explaining how the relationship to management and NZJ is evident in the re-submitted topic (thesis title).

Wiesław Dobrowolski
Dean’s Representative for Business Engineering students