Radosław Czahajda

Konsultacje:

Wtorek, 8:00-9:00 pok. 521 B4

Technologie przetwarzania danych

Terminy realizacji poszczególnych tematów:

Zajęcia 1 Instrukcja laboratoryjna – temat 1
Zajęcia 2 Instrukcja laboratoryjna – temat 1
Zajęcia 3 Instrukcja laboratoryjna – temat 1, 2
Zajęcia 4 Kolokwium 1 z tematów 1 i 2
Zajęcia 5 Instrukcja laboratoryjna – temat 3, 4
Zajęcia 6 Instrukcja laboratoryjna – temat 4
Zajęcia 7 Instrukcja laboratoryjna – temat 4
Zajęcia 8 Instrukcja laboratoryjna – temat 5, 6
Zajęcia 9 Instrukcja laboratoryjna – temat 6
Zajęcia 10 Kolokwium 2 z tematów 4, 5, 6 / uzupełnienie kolokwium 1
Zajęcia 11 Instrukcja laboratoryjna – temat 7
Zajęcia 12 Instrukcja laboratoryjna – temat 7
Zajęcia 13 Instrukcja laboratoryjna – temat 7
Zajęcia 14 Kolokwium 3 z tematu 7 / uzupełnienie kolokwium 2
Zajęcia 15 Uzupełnienie kolokwium 3 /

Poprawa zaliczenia z NDST

Poprawa zaleczenia z BDB na 5.5 – temat 8, makra

Zasady zaliczenia:

1) Ćwiczenia są zaliczane na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów:

    – kolokwium 1 na czwartych zajęciach z tematu 1 i 2 – liczba punktów: 4,

    – kolokwium 2 na dziewiątych zajęciach z tematów 4, 5 i 6 – liczba punktów: 7,

    – kolokwium 3 na czternastych zajęciach z tematów 7 – liczba punktów: 7.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest oceniona liczbą punktów 0 (zero). W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, zaległe kolokwium należy odrobić w terminie kolokwium następnego. 

2) Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

3) Studenci są zobowiązani do znajomości materiału wykładów, które już się odbyły. Za każdą niedostateczną odpowiedź na pytanie z materiału wykładu student otrzymuje minus 0,5 punktu i o tę wartość zmniejszy się dorobek końcowy, decydujący o zaliczeniu kursu.  

4) Możliwe jest zaliczanie eksternistyczne po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Zaliczać eksternistycznie mogą studenci mający udokumentowany dorobek z zakresu TPD. Student zaliczający eksternistycznie powinien przystąpić do kolokwiów w terminach obowiązujących studentów zaliczających nieeksternistycznie.

5) Końcowa ocena jest wyznaczona według skali:

        Liczba punktów >=   9  –  ocena końcowa DOST

        Liczba punktów >=   11  –  ocena końcowa PLUS DOST

        Liczba punktów >=   13  –  ocena końcowa DOBRY

        Liczba punktów >=   15  –  ocena końcowa PLUS DOBRY

        Liczba punktów >=   17  –  ocena końcowa BDB

6) W przypadku końcowej oceny niedostatecznej można ją poprawić w terminie poprawkowym. Do poprawki dopuszczone są osoby, które uzyskały z kolokwiów, co najmniej 5 punktów. Każdy ma prawo do jednej poprawki. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych w obu terminach (podstawowym i poprawkowym), co oznacza, że poprawa z oceny niedostatecznej wymaga uzyskania w terminie poprawkowym oceny, co najmniej dobrej (4,0). 

7) Przy poprawie z oceny pozytywnej ocena końcowa jest również średnią z ocen uzyskanych w obu terminach (podstawowym i poprawkowym).

8) Otrzymanie oceny celującej jest możliwe pod następującymi warunkami:

        a) w trakcie ćwiczeń uzyska się liczbę punktów 18,

        b) dodatkowo wykaże się znajomością i umiejętnością definiowania operacji dzielenia z użyciem makr (temat 8).